Istotne transakcje* z podmiotami powiązanymi**

Wykaz istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi sporządzony zgodnie z Art. 90i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Lp. Firma (nazwa) podmiotu powiązanego / Imię i nazwisko osoby powiązanej Opis charakteru powiązań między spółką a podmiotem powiązanym / osobą powiązaną Data i wartość istotnej transakcji Dodatkowe informacje***
1. Graś i Wspólnicy spółka komandytowa Maksymilian Graś, członek Rady Nadzorczej Spółki jest komandytariuszem podmiotu powiązanego Umowa zawarta 25 maja 2021 r. Wynagrodzenie ustalone jako iloczyn liczby godzin przepracowanych i stawki godzinowej w wymiarze 300 zł netto, przy czym maksymalna łączna kwota wynagrodzenia nie przekroczy 80 000 zł netto. Przedmiotem umowy jest sporządzenie przez Graś i Wspólnicy sp. k. prospektu emisyjnego w związku z ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW akcji Spółki serii F, G i H. Prospekt emisyjny jest koniecznym elementem ubiegania się przez spółkę o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, zatem jego sporządzenie jest oczywistą konsekwencją wcześniejszych decyzji organów Spółki o emisji akcji. Zawarcie transakcji jest uzasadnione szczególnym interesem akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych, gdyż wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym pozwoli im usprawnić obrót akcjami. Spółka skierowała zapytania do podmiotów świadczących takie usługi i po zapoznaniu się z proponowanymi warunkami współpracy oceniła, że najkorzystniejszą ofertę złożyła kancelaria Graś i Wspólnicy sp. k. Zawarcie transakcji z podmiotem, który złożył najkorzystniejszą ofertę, jest uzasadnione również między innymi sytuacją finansową spółki.

* Istotna transakcja – transakcja zawieraną przez spółkę publiczną z podmiotem powiązanym, której wartość przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości.

** Podmiot powiązany – podmiot powiązany w rozumieniu MSR 24.

*** Dodatkowe informacje - Informacje niezbędne do oceny, czy istotna transakcja została zawarta na warunkach rynkowych i czy jest uzasadniona interesem spółki i akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.