Plan Połączenia

SPÓŁEK


30.05.2018 R. Połączenie Emitenta – PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. (Spółka Przejmująca) z PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana), przyjęcie przez Emitenta formy prawnej Spółki Europejskiej SE oraz zmiana Statutu Spółki

1. Odpis KRS
2. Statut Spółki Platynowe Inwestycje SE
3. Raport bieżący nr 20/201830.11.2017 r. Zamiar połączenia Emitenta w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej. I Zawiadomienie o zamiarze połączenia PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. (Spółka Przejmująca) z PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana).

1. Zawiadomienie art. 21 Rozporządzenia
2. Szczegółowe informacje z art.21 Rozporządzenia
3. Pan Połączenia
4. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek,
5. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek,
6. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30.10.2017r.,
7. Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki Przejmującej będącej spółką publiczną,
8. Raport bieżący nr 64/201715.12.2017 R. II Zawiadomienie o zamiarze połączenia PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. (Spółka Przejmująca) z PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana)

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku, niniejszym po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost.

W łączeniu wezmą udział:

1. Spółka przejmująca – „PLATYNOWE INWESTYCJE” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku przy Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 35, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000126288, NIP 5260300948, REGON 012594154, będąca spółką publiczną _Dalej: Spółka Przejmująca_.

2. Spółka przejmowana – PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie adres: Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Republika Czeska wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Ostrawie, sekcja B pod numerem 10983, numer identyfikacyjny 06506593. _Dalej: Spółka Przejmowana_.

Na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 30.11.2017r. udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek odpowiednio pod adresami PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. – http://platyn.pl oraz PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost – http://platynowe.eu a także raportem bieżącym PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ESPI nr 63/ 2017 w dniu 30.11.2017r. Dokumenty Połączeniowe są również dostępne do wglądu w siedzibie Spółki przy ul. Piłsudskiego 35 w Płocku, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. spółki PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost, zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ust. 1 w związku z artykułem 17 ust. 2 lit a_ oraz 18 Rozporządzenia Rady _WE_ nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej _SE_ z dnia 8 października 2001 r. _Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1__Dalej: Rozporządzenie SE_.

Spółka Przejmująca – PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. jest podmiotem posiadającym 100% udziału w kapitale zakładowym oraz 100% głosów spółki PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost – Spółki Przejmowanej, w związku z czym połączenie zostanie przeprowadzone w trybie przewidzianym w artykule 31 Rozporządzenia SE.

Wobec przyjętego trybu połączenia spółek PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. informuje, że:

  • plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego,
  • nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się Spółek,
  • nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
  • nie określa się stosunku wymiany akcji i wysokości rekompensat;
  • nie określa się warunków przyznania akcji SE;
  • nie określa się terminu, od którego akcje posiadane przez SE _Spółkę Przejmującą_ uprawniają do uczestnictwa w zyskach oraz wszelkich warunków szczególnych wpływających na to prawo;
Emitent wyjaśnia, że celem połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną jest uzyskanie przez Emitenta statusu i formy prawnej Spółki Europejskiej.

I Zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitent przekazał do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 64/2017 z dnia 30.11.2017r.

Raport bieżący nr 71/2017